Política de privacitat

INTRODUCCIÓ
MELANIE MAS HEREDIA (47887705A), d’ara endavant MELANIE & ALBERT, recopila, tracta i emmagatzema informació personal a través del web de la seva propietat WWW.MELANIEANDALBERT.COM.

Aquesta informació serà relativa als usuaris del web. La informació es recopilarà, tractés i emmagatzemarà d’acord amb la present Política de Privacitat.

Aquesta política de privacitat va ser actualitzada el 25/08/2020.

RESPONSABLE LEGAL
Denominació comercial: MELANIE & ALBERT
Denominació social: MELANIE MAS HEREDIA (47887705A)
Identificador fiscal: 47887705A
Domicili: C \ Ceràmica, 33 (08530 – La Garriga – Barcelona)
Correu electrònic de contacte: info@melanieandalbert.com

LLEIS D’APLICACIÓ EN AQUESTA WEB
RGPD (Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques).
LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD).
LOPDGDD (Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.)
LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic).

DADES RECOPILADES
Únicament es recopilaran les dades estrictament necessàries per a dur a terme l’activitat normal deL servei. Ajustant-se a el principi de minimització de dades (Art.5.b GDPR).
Les dades recopilades seran en tot cas de majors de 16 anys (Art. 8.1 GDPR). MELANIE & ALBERT es reserva el dret a prendre les mesures oportunes per comprovar la veracitat de l’edat (Art. 8.2 GDPR).
En tot cas aquestes dades seran de caràcter personal identificatives i no sensibles, poden ser:

 • Correu electrònic
 • Telèfon
 • Nom i cognoms
 • Direcció

MÈTODES DE RECOPILACIÓ
Les dades personals es recopilaran a través del web de MELANIE & ALBERT, WWW.MELANIEANDALBERT.COM, quan introdueixis informació en algun dels camps destinats a aquest efecte a la web. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no recopilaran cap dada fins que no acceptis expressament la cessió i gestió d’acord amb aquesta política de privacitat.

OBJECTIU DE LA RECOPILACIÓ I ÚS DE LES DADES
La recopilació i ús de dades es realitza amb l’únic objectiu de mantenir una base de dades dels participants de l’esdeveniment per a ús de gestió i comunicació únicament per part de personal de l’organització.

MELANIE & ALBERT es compromet a no utilitzar les dades obtingudes amb una finalitat diferent a aquesta.

DESTINATARI DE LES DADES
Les dades recopilades s’incorporaran a un fitxer propietat de:

 • MELANIE & ALBERT

Aquest fitxer serà gestionat per:

 • MELANIE MAS HEREDIA

Aquest fitxer s’emmagatzemarà a:

 • 1&1 IONOS España S.L.U. amb domicili social en Avinguda de la Vega, 1, Edifici Veganova 3, Planta 5, Porta C (Alcobendas – 28108 – Madrid).

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades es conservaran fins que es compleixi l’objectiu pel qual es van recopilar aquestes dades (Art.5.e. GDPR) o fins que s’exerceixi el dret a la supressió o modificació dels mateixos. Sempre i quan això no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals d’emmagatzemar els mateixos.

COM PROTEGIM LES DADES?
Les seves dades es transfereixen i s’emmagatzemen de forma segura ja que disposem de:

 • Xifrat amb protocol SSL.
 • Firewall a nivell de servidor.
 • Protocols de seguretat per prevenir accessos no autoritzats.
 • Control d’accessos.
 • Emmagatzematge encriptat.

MELANIE & ALBERT no pot garantir la completa seguretat en les comunicacions a través d’Internet però garantim prendre les mesures adequades per protegir les seves dades.

A més MELANIE & ALBERT es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l’accés a tercers no autoritzats.

ELS TEUS DRETS EN QUAN A PROTECCIÓ DE DADES
La legislació li reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

 • Accés a les dades personals.
 • Rectificació o supressió.
 • Oposar-se a el tractament.
 • Portabilitat de les dades.
 • Limitació del seu tractament.

L’exercici d’aquests drets és personal. Pel que només pots sol·licitar-los per a les dades dels quals ets el propietari.
En el cas que vulguis exercir algun d’aquests drets pots fer-ho online a través del formulari de contacte d’aquesta mateixa web o mitjançant un mail dirigit a info@melanieandalbert.com o mitjançant carta dirigida a MELANIE & ALBERT adreça C \ Ceràmica, 33, 08530 – La Garriga (Barcelona), indicant els drets que es volen exercir i una prova d’identitat.

Ens comprometem a respondre a la teva sol·licitud en un termini màxim de 30 dies hàbils.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES
La base legal per al tractament de les teves dades personals és l’acceptació explícita del tractament, gestió i emmagatzematge dels mateixos segons la present política de privacitat.

CONSEQÜÈNCIES DE NO ACCEPTAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
En el cas que no accepteu la gestió de les teves dades segons la present política de privacitat, no es procedirà a la recopilació dels mateixos, el que pot suposar que no es pugui dur a terme el servei prestat per MELANIE & ALBERT.

AUTORITAT DE PROTECCIÓ DE DADES A ESPANYA
En el cas que vulguis fer valer els teus drets pel que fa a protecció de dades i consideres que no els estem respectant pots dirigir-te a l’autoritat espanyola responsable.

 • Lloc web de l’autoritat de protecció de dades:
  https://www.agpd.es
 • Correu electrònic de l’autoritat de protecció de dades:
  internacional@agpd.es
 • Telèfon de l’autoritat de protecció de dades:
  +34 91399 6200

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
MELANIE & ALBERT es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, aquestes modificacions es faran d’acord amb la legislació i la jurisprudència i quedaran reflectides en la present Política de Privacitat.